Cổng trục 12.5 tấn dầm đơn

Cổng trục 12.5 tấn dầm đơn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG TRỤC DẦM ĐƠN 12.5 TẤN STT Mô tả Thông số Đơn vị A THÔNG SỐ CHUNG ...
Liên hệ
Xem chi tiết
Cổng trục 10 tấn dầm đơn

Cổng trục 10 tấn dầm đơn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG TRỤC DẦM ĐƠN 10 TẤN STT Mô tả Thông số Đơn vị A THÔNG SỐ CHUNG ...
Liên hệ
Xem chi tiết
Cổng trục 5 tấn dầm đơn

Cổng trục 5 tấn dầm đơn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG TRỤC DẦM ĐƠN 5 TẤN STT Mô tả Thông số Đơn vị A THÔNG SỐ CHUNG ...
Liên hệ
Xem chi tiết
Cổng trục 3 tấn dầm đơn

Cổng trục 3 tấn dầm đơn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG TRỤC DẦM ĐƠN 3 TẤN STT Mô tả Thông số Đơn vị A THÔNG SỐ CHUNG ...
Liên hệ
Xem chi tiết
Cổng trục 40 tấn dầm đôi

Cổng trục 40 tấn dầm đôi

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG TRỤC DẦM ĐÔI 40 TẤN STT Mô tả Thông số Đơn vị A THÔNG SỐ CHUNG ...
Liên hệ
Xem chi tiết
Cổng trục 32 tấn dầm đôi

Cổng trục 32 tấn dầm đôi

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG TRỤC DẦM ĐÔI 32 TẤN STT Mô tả Thông số Đơn vị A THÔNG SỐ CHUNG ...
Liên hệ
Xem chi tiết
Cổng trục 25 tấn dầm đôi

Cổng trục 25 tấn dầm đôi

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG TRỤC DẦM ĐÔI 25 TẤN STT Mô tả Thông số Đơn vị A THÔNG SỐ CHUNG ...
Liên hệ
Xem chi tiết
Cổng trục 20 tấn dầm đôi

Cổng trục 20 tấn dầm đôi

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG TRỤC DẦM ĐÔI 20 TẤN STT Mô tả Thông số Đơn vị A THÔNG SỐ CHUNG ...
Liên hệ
Xem chi tiết
Cổng trục 16 tấn dầm đôi

Cổng trục 16 tấn dầm đôi

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG TRỤC DẦM ĐÔI 16 TẤN STT Mô tả Thông số Đơn vị A THÔNG SỐ CHUNG ...
Liên hệ
Xem chi tiết
Cổng trục 10 tấn dầm đôi

Cổng trục 10 tấn dầm đôi

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG TRỤC DẦM ĐÔI 10 TẤN STT Mô tả Thông số Đơn vị A THÔNG SỐ CHUNG ...
Liên hệ
Xem chi tiết
Cổng trục 7.5 tấn dầm đôi

Cổng trục 7.5 tấn dầm đôi

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG TRỤC DẦM ĐÔI 7.5 TẤN STT Mô tả Thông số Đơn vị A THÔNG SỐ CHUNG ...
Liên hệ
Xem chi tiết
Cổng trục 5 tấn dầm đôi

Cổng trục 5 tấn dầm đôi

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG TRỤC DẦM ĐÔI 5 TẤN STT Mô tả Thông số Đơn vị A THÔNG SỐ CHUNG ...
Liên hệ
Xem chi tiết