Cổng trục 3 tấn  dầm đôi

Cổng trục 3 tấn dầm đôi

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG TRỤC DẦM ĐÔI 3 TẤN STT ...
Liên hệ
Xem chi tiết
Cổng trục 5 tấn dầm đôi

Cổng trục 5 tấn dầm đôi

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG TRỤC DẦM ĐÔI 5 TẤN STT ...
Liên hệ
Xem chi tiết
Cổng trục 7.5 tấn dầm đôi

Cổng trục 7.5 tấn dầm đôi

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG TRỤC DẦM ĐÔI 7.5 TẤN STT ...
Liên hệ
Xem chi tiết
Cổng trục 10 tấn dầm đôi

Cổng trục 10 tấn dầm đôi

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG TRỤC DẦM ĐÔI 10 TẤN STT ...
Liên hệ
Xem chi tiết
Cổng trục 16 tấn dầm đôi

Cổng trục 16 tấn dầm đôi

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG TRỤC DẦM ĐÔI 16 TẤN STT ...
Liên hệ
Xem chi tiết
Cổng trục 20 tấn dầm đôi

Cổng trục 20 tấn dầm đôi

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG TRỤC DẦM ĐÔI 20 TẤN STT ...
Liên hệ
Xem chi tiết
Cổng trục 25 tấn dầm đôi

Cổng trục 25 tấn dầm đôi

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG TRỤC DẦM ĐÔI 25 TẤN STT ...
Liên hệ
Xem chi tiết
Cổng trục 32 tấn dầm đôi

Cổng trục 32 tấn dầm đôi

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG TRỤC DẦM ĐÔI 32 TẤN STT ...
Liên hệ
Xem chi tiết
Cổng trục 40 tấn dầm đôi

Cổng trục 40 tấn dầm đôi

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG TRỤC DẦM ĐÔI 40 TẤN STT ...
Liên hệ
Xem chi tiết